Saimnieks izīrētajā dzīvoklī neļauj dzīvot īrnieka draudzenei. Vai tā drīkst?


“Mēs ar draugu izdomājām dzīvot kopā viņa īrētajā dzīvoklī. Kad gribēju deklarēt jauno dzīvesvietu, dzīvokļa īpašnieks pateica, ka nevienam citam izīrētajā dzīvoklī uzturēties neatļaušot. Kāda saimniekam daļa, kas dzīvo izīrētajā dzīvoklī? Pirms tam viņš neko neteica, kad mana drauga brālis vairākus mēnešus dzīvoja pie viņa. Vai tiešām saimnieks to var aizliegt?” neizpratnē vaicā lasītāja.

Var izvirzīt savus noteikumus


Likums Par dzīvojamo telpu īri šajā gadījumā tomēr ir dzīvokļa īpašnieka pusē. Viņš var izīrēt savu dzīvokli, kam vēlas, kā arī izvirzīt īrniekam savus noteikumus.

Atgādinām, ka dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums.

Īres līgumu rakstveidā slēdz izīrētājs un īrnieks, tāpēc svarīgi ir zināt, kas līgumā rakstīts. Taču, visticamāk, tas ir standarta līgums bez īpašiem nosacījumiem.

Vajag visāda veida piekrišanas


Lai gan likuma 9. pants paredz, ka īrniekam ir tiesības iemitināt dzīvojamajā telpā ģimenes locekļus un citas personas, tomēr jāprecizē, kuros gadījumos tas iespējams.

Īrniekam ir tiesības iemitināt viņa īrētajā dzīvojamajā telpā savu laulāto, vecākus (adoptētājus), darbnespējīgos brāļus un māsas un pilngadīgos bērnus, kuriem nav savas ģimenes, ja tam piekrituši visi konkrētajā dzīvojamajā telpā dzīvojošie īrnieka pilngadīgie ģimenes locekļi un ja iepriekš par to rakstveidā informēts izīrētājs.

Turklāt nepilngadīga bērna (arī adoptēta) iemitināšanai viņa vecāku īrētajā dzīvojamajā telpā pārējo tajā dzīvojošo pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišana nav nepieciešama, bet par to rakstveidā jāinformē izīrētājs.

Tas pats attiecas uz īrnieka ģimenes locekļu aizbildņu vai aizgādņu iemitināšanu īrnieka īrētajā dzīvojamajā telpā.

Citu personu iemitināšanai īrnieka īrētajā dzīvojamajā telpā nepieciešama izīrētāja, īrnieka un visu tajā dzīvojošo īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišana.

Ja tā saņemta, ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc īrnieka ģimenes locekļa vai citas personas iemitināšanas īrnieka īrētajā dzīvojamajā telpā šīs personas vārds, uzvārds un personas kods jāieraksta dzīvojamās telpas īres līgumā.

Risinājums – laulības


Likums paredz, ka īrniekam ir tiesības iemitināt viņa īrētajā dzīvojamajā telpā savu laulāto, iepriekš par to rakstveidā infor­mējot izīrētāju, bet neprasot atļauju.

Savukārt, lai iemitinātu un deklarētu dzīvoklī draugu vai draudzeni, jāprasa atļauja izīrētājam, un viņam ir tiesības to aizliegt.

Līdzīga situācija var rasties, īrējot dienesta viesnīcas telpas, kurās īrnieks var dzīvot kopā ar savu laulāto, bet tas nav iespējams ar draudzeni. Risinājums šajā gadījumā būtu laulības reģistrācija.

Tad jums pat nenāktos mainīt īres līguma nosacījumus. Pretējā gadījumā saimnieks tik tiešām var lūgt jūs abus izvākties.


https://www.la.lv/ja-saimnieks-un-irnieks-nevar-vienoties

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Elektroinstalācijas pārbaude katrā mājoklī – reizi 10 gados

Vai atrasta svira bezdarbīgo dzīvokļu īpašnieku izkustināšanai?

Lai nebūtu jāpaliek uz ielas… Kā pasargāt sevi no krāpniecības un negodprātības nekustamo īpašumu darījumu jomā?